Теодора Кирякова-Динева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Междукултурни различия и комуникации в туризма))