Теодора Кирякова-Динева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Междукултурни различия и комуникации в туризма)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Теодора Стефанова Кирякова-Динева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 20.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2774/22.11.2019 г.