Димитрия Спасова

Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Сакрално пространство и обредна система от българската народна култура))