Антон Генов

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Архетипни символи от тракийската култура)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.н.к. Васил Марков Марков 2. Проф. д.н. Калин Стойнев Порожанов 3. Доц. д-р Димитрия Костадинова Спасова 4. Доц. д.н. Стоил Любенов Мавродиев 5. Проф. д.н. Валерия Николова Фол – външен 6. Проф. д.н. Ваня Бориславова Станчева – външен 7. Доц. д-р Екатерина Димитрова Керамидарска (Иванова) – външен Резерви: Проф. д.н. Валентина Георгиева Миленкова Доц. д-р Калин Цветанов Стоев – външен