Георги Апостолов

Обявен конкурс в ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Социално управление (Управление на образованието и науката), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Георги Димитров Апостолов , за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 11 от 21.11.2016 година и утвърден със заповед на Ректора №3207/24.11.2016 г.