Милена Филипова

Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Икономика и управление (Усъвършенстване на управленската дейност на ръководителя))