Бинка Котетерова-Добрева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (музика), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Бинка Иванова Котетрова-Добрева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 56 от 12.12.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3308/15.12.2017 г.