Ива Стаменова

Обявен конкурс в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в началните класове - творчеството в литературното обучение)