Гергана Дянкова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски дейности)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Гергана Христова Дянкова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 14 от 15.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2734/19.11.2019 г.