2019 година

 • Иванка Асенова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология (Невропсихология)), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Иванка Василева Асенова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 44 от 04.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2677/13.11.2019 г.

 • Пелагия Терзийска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 14 от 15.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2739/19.11.2019 г.

 • Гергана Дянкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски дейности)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Гергана Христова Дянкова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 14 от 15.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2734/19.11.2019 г.

 • Васка Станчева-Попкостадинова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.4. Социални дейности (Психосоциална работа с деца), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 36 от 12.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2707/15.11.2019 г.

 • Даниела Тупарова/Красимир Йорджев/Стефан Стефанов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на доц. д-р Даниела Иванова Тупарова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 1 от 11.12.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2912/16.12.2019 г.

 • Петър Апостолов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на доц. д.н. Петър Стоянов Апостолов за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 8 от 11.12.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2913/16.12.2019 г.

 • Ралица Игнатова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д-р Ралица Игнатова Игнатова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 3 от 16.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2819/26.11.2019 г.