Маргарита Чешмеджиева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Административно право и административен процес), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 30 от 01.05.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1165/22.05.2018 г.