Радослав Мавревски

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Биоинформатика и информационно моделиране за обработка на експериментални данни)

Рецензентът проф. д-р Радослав Павлов поради сериозен инцидент на 18.10.2019 (петък ) със съпругата му и здравословното ѝ състояние в момента, ще може да изпрати рецензията си на български и английски език (която е готова и остава редактиране) до сряда (23.10.2019).