Велин Кралев

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на гл. ас. д-р Велин Спасов Кралев, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 13 от 13.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2699/15.11.2019 г.