Петър Апостолов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на доц. д.н. Петър Стоянов Апостолов за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 8 от 11.12.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2913/16.12.2019 г.