Николина Кротева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство))