Юлиана Ковачка

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Юлиана Йорданова Ковачка, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 14 от 15.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2737/19.11.2019 г.