Иванка Асенова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология (Невропсихология)), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Иванка Василева Асенова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 44 от 04.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2677/13.11.2019 г.