Васка Станчева-Попкостадинова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.4. Социални дейности (Психосоциална работа с деца), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на доц. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 36 от 12.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2707/15.11.2019 г.