Даниела Тупарова/Красимир Йорджев/Стефан Стефанов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на доц. д-р Даниела Иванова Тупарова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 1 от 11.12.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2912/16.12.2019 г.