Ралица Игнатова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д-р Ралица Игнатова Игнатова за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 3 от 16.11.2019 година и утвърден със заповед на Ректора № 2819/26.11.2019 г.