Диана Захариева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Диана Лъчезарова Захариева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 19.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2750/20.11.2019 г.