Ирина Китова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмова и телевизионна режисура))