Милена Анева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство (Актьорско майсторство)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Милена Николаева Анева-Стоилова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 19.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2749/20.11.2019 г.