Биляна Топлаова

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж)). Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Цветан Георгиев Недков 2. Проф. д-р Станимир Георгиев Трифонов 3. Доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова 4. Доц. д-р Ирина Огнянова Китова 5. Проф. д-р Александър Любенов Илиев – външен 6. Проф. д-р Велимир Иванов Велев – външен 7. Доц. д-р Илия Илиев Кожухаров – външен Резерви: Доц. д-р Милена Николаева Анева-Стоилова Доц. д-р Елизавета Пламенова Боева – външен