Крум Иванов

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство/Кинознание, киноизкуство, телевизия /Филмово и телевизионно операторство/. Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Цветан Георгиев Недков 2. Проф. д-р Станимир Георгиев Трифонов 3. Доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова 4. Доц. д-р Милена Николаева Анева-Стоилова 5. Проф. д-р Ингеборг Георгиева Братоева-Даракчиева – външен 6. Проф. д-р Емилия Христова Стоева – външен 7. Проф. д-р Мартин Венец Димитров – външен Резерви: Доц. д-р Ирина Огнянова Китова Доц. д-р Валентина Ангелова Фиданова-Коларова – външен