Анна Покровнишка

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Скулптура)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Анна Кирилова Покровнишка, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 26.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2818/26.11.2019 г.